వెండి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.

వెండిని దేవుడికి ప్రతిరూపంగా భావిస్తారు.

చర్మం మెరుపును పెంచుతుంది.

ఇన్ఫెక్షన్‌ రాకుండా నివారిస్తుంది.

నెలసరి బాధలను నివారిస్తుంది.