ఒళ్లు నొప్పులు

కండరాలు బలహీనం

 ఎముకల్లో నొప్పి

 కిడ్నీలు చెడిపోతాయి

అధిక రక్తపోటు