ఫ్రాంకోయిస్ మేయర్స్: $74.8 బిలియన్

ఆలిస్ వాల్టన్: $65.3 బిలియన్

జూలియా కోచ్: $60 బిలియన్

మెకెంజీ స్కాట్: $43.6 బిలియన్

జాక్వెలిన్ మార్స్: $31.7 బిలియన్

గినా రైన్‌హార్ట్ : $30.2 బిలియన్

మిరియం అడెల్సన్: $27.5 బిలియన్

సుసానే క్లట్టన్: $24.3 బిలియన్