విరిగిపోయిన  'కోట' గేట్లు

ధ్వంసమైన  టికెట్ కౌంటర్

చెల్లాచెదురుగా  పడిన గాజుముక్కలు

ఎక్కడికక్కడ   విధ్వంసం