ఫోన్ లో ముందు ‘హలో’ అని చెప్పకుండానే మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందో  పార్టీలో ‘చీర్స్’ చెప్పకుండా డ్రింక్ తాగితే  అలా ఉంటుంది.

పార్టీలో ‘చీర్స్’ కొట్టే ఈ సంప్రదాయం శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది. ఇందుకు చాలా కారణాల ఉన్నాయి.

ఎందుకు ఈ పదాన్ని వాడతారని ఎప్పుడైనా ఊహించారా..? అయితే అసలు ఈ చీర్స్ అనే పదం అలవాటు ఎలా అయ్యింది..? 

చీర్స్ గురించి మాట్లాడుతూ, ఇది పాత ఫ్రెంచ్ పదం చియర్ నుంచి ఉద్భవించింది, దీని అర్థం తల.

ఇది 18 వ శతాబ్దం వరకు ఆనందం కోసం కూడా ఉపయోగించబడింది.

కానీ తరువాత ఇది ఉత్సాహాన్ని చూపించడానికి కూడా ఉపయోగించబడింది. అందుకే ఉత్సాహం కోసం ప్రజలు చీర్స్‌ని ఉపయోగిస్తారు.

ఇలా కొట్టడం వల్ల కొన్ని చుక్కల మద్యం కింద పడుతుందని.. ఇది సంతృప్తి చెందని ఆత్మలకు ఉపశమనం ఇస్తుందని ఒక నమ్మకం.

చీర్స్  కొట్టినప్పుడు వచ్చే గ్లాసుల శబ్దం విన్న వెంటనే దుష్టశక్తులు అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్లిపోతాయని జర్మన్ల నమ్మకం.