తులసి

వేప

బంతి

రోజ్ మేరీ

సిట్రోనెల్లా

క్యాట్నిప్

అజేరాటం

లావెండర్

గుర్రపు డెక్క