జనవరి31న పల్స్ పోలియో చక్కల పంపిణీ

జనవరి31 నుంచి ఫిబ్రవరి 2 వరకు దేశవాప్తంగా పల్స్​పోలియో

హైదరాబాద్‌లో పోలియో చుక్కల పంపిణీ  ఫిబ్రవరి 3 వరకు..

17 కోట్ల మంది చిన్నారులకు  పోలియో చుక్కలు