చలికాలంలో చండీగడ్ ట్రిప్ మర్చిపోలేని ప్రయాణం.. బడ్జెట్ తెలుసుకోండి..