దివంగత కల్నల్ సంతోష్ బాబుకు మహావీర్ చక్ర పురస్కారం

దివంగత కల్నల్ సంతోష్ బాబుకు మహావీర్ చక్ర పురస్కారం

  మహావీర్ చక్ర పురస్కారంపై సంతోష్ బాబు తండ్రి అసంతృప్తి

దివంగత కల్నల్ సంతోష్ బాబుకు మహావీర్ చక్ర పురస్కారం

  మహావీర్ చక్ర పురస్కారంపై సంతోష్ బాబు తండ్రి అసంతృప్తి

తన కుమారుడు పరమవీరచక్రకు అర్హుడని వ్యాఖ్య

దివంగత కల్నల్ సంతోష్ బాబుకు మహావీర్ చక్ర పురస్కారం

  మహావీర్ చక్ర పురస్కారంపై సంతోష్ బాబు తండ్రి అసంతృప్తి

తన కుమారుడు పరమవీరచక్రకు అర్హుడని వ్యాఖ్య

గతేడాది జూన్ 15 న గాల్వన్ లోయలో దేశం కోసం ప్రాణం విడిచిన సంతోష్ బాబు