తునివు  11 జనవరి 

వీరసింహారెడ్డి 12 జనవరి 

వారసుడు 12 జనవరి 

వాల్తేర్ వీరయ్య 13 జనవరి 

కళ్యాణం కమనీయం 14 జనవరి 

విద్యావాసుల అహం 14 జనవరి