రోల్స్ రాయిస్ బోట్ టైల్ ($28 మిలియన్)

బుగట్టి లా వోయిచర్ నోయిర్  ($18.7 మిలియన్)

పగని జోండా HP బార్చెట్టా ($17.6 మిలియన్)

SP ఆటోమోటివ్ ఖోస్ ($14.4 మిలియన్)

రోల్స్ రాయిస్ స్వెప్‌టైల్ ($13 మిలియన్)

బుగట్టి సెంటోడీసి ($9 మిలియన్)

మెర్స్డేస్ మేబ్యాక్ ఎక్సలెరో ($8 మిలియన్)

పగని హుయ్రా కోడలుంగా ($7.4 మిలియన్)

బుగట్టి డివో  ($6 మిలియన్)

బుగట్టి చిరోన్  సూపర్ స్పోర్ట్ 300+  ($5.7 మిలియన్)