భారతదేశంలో అత్యంత అందమైన మసీదుల లిస్ట్..

ఢిల్లీలోని జామా మసీదు

మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్‌లోని  తాజ్-ఉల్-మసీదు

ఢిల్లీ లోని జమాలి కమలి మసీదు

 ఉత్తరప్రదేశ్..ఆగ్రాలోని నగీనా మసీదు

కాశ్మీర్‌  శ్రీనగర్‌లోని హజ్రత్‌బాల్ మసీదు