శ్రీకాకుళంలోని శాలిహుండం క్షేత్రాన్ని చూశారా ?

శ్రీకాకుళం జిల్లా గార మండలం. 

శాలిహుండం వంశధారనది ఒడ్డున. 

1919లో బయటపడింది. 

గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు కనుగొన్నాడు. 

 శాలిహుండం బౌద్ధక్షేత్రం.