ప్రపంచంలో అత్యధిక  పన్నులు వసూలు చేసే  5 దేశాలు ఇవే!

స్వీడన్ దేశంలో  57.19 %  పన్ను విధిస్తారు 

జపాన్ దేశంలో  55.95 %  పన్ను విధిస్తారు 

ఆస్ట్రియా దేశంలో  55 %  పన్ను విధిస్తారు 

నెదర్లాండ్స్ దేశంలో  51.75 %  పన్ను విధిస్తారు 

బెల్జియం దేశంలో  50 %  పన్ను విధిస్తారు