భారత సినిమాకు  మరోసారి నిరాశ..

తుది రౌండ్‏కు  ఎంపిక కానీ  'జల్లికట్టు' సినిమా

జల్లికట్టును వెనక్కినెట్టిన  షార్ట్ ఫిల్మ్ 'బిట్టు'

ఉత్తమ దర్శకుడిగా జోస్ పెల్లీస్సరీ  (జల్లికట్టు)