ఏప్రిల్ 11 - ఎస్‌ఆర్‌ వెర్సస్ కేకేఆర్: చెన్నై  (రాత్రి 7.30 గంటలకు) ఏప్రిల్ 14 - ఎస్‌ఆర్‌ వెర్సస్ ఆర్‌సీబీ: చెన్నై  (రాత్రి 7.30 గంటలకు) ఏప్రిల్ 17 - ఎస్‌ఆర్‌ వెర్సస్ ముంబై: చెన్నై  (రాత్రి 7.30 గంటలకు)

ఏప్రిల్ 21 - ఎస్‌ఆర్‌ వెర్సస్ పంజాబ్: చెన్నై (మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు) ఏప్రిల్ 25 - ఎస్‌ఆర్‌ వెర్సస్ ఢిల్లీ: చెన్నై  (రాత్రి 7.30 గంటలకు) ఏప్రిల్ 28 - ఎస్‌ఆర్‌ వెర్సస్ చెన్నై: ఢిల్లీ ( రాత్రి 7. 30 గంటలకు)

మే 2 - ఎస్‌ఆర్‌ వెర్సస్ రాజస్థాన్: ఢిల్లీ (మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు) మే 4 - ఎస్‌ఆర్‌ వెర్సస్ ముంబై: ఢిల్లీ ( రాత్రి 7. 30 గంటలకు) మే 9 - ఎస్‌ఆర్‌ వెర్సస్ ఆర్‌సీబీ: కోల్‌కతా ( రాత్రి 7. 30 గంటలకు)

మే 13 - ఎస్‌ఆర్‌ వెర్సస్ రాజస్థాన్: కోల్‌కతా ( రాత్రి 7. 30 గంటలకు) మే 17 - ఎస్‌ఆర్‌ వెర్సస్ ఢిల్లీ: కోల్‌కతా ( రాత్రి 7. 30 గంటలకు)

మే 19 - ఎస్‌ఆర్‌ వెర్సస్ పంజాబ్: బెంగళూరు (రాత్రి 7. 30 గంటలకు) మే 21 - ఎస్‌ఆర్‌ వెర్సస్  కేకేఆర్: బెంగళూరు (మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు)