ఇంటర్నెట్‌లో ప్రతి ఒక్కరూ వృద్ధుడి స్ఫూర్తికి సెల్యూట్ చేస్తున్నారు 

 ఒక కాలుతో సైకిల్‌ తొక్కడాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్న వృద్ధుడు 

ఊతకర్రల సాయంతో సైకిల్ తొక్కుతూ కనిపించారు 

 ఒక కాలు, కర్రసాయంతో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా సైకిల్ తొక్కుతున్న వృద్ధుడు 

తన బలహీనతనే తన బలంగా మార్చుుకున్న పెద్దాయన