అవసరం కంటే సౌకర్యానికే ప్రజల ప్రాధాన్యత

మెయింటేన్ చేయడం చాలా సులువు

 ఒక్క రూపాయి పవర్ తో కొన్ని కిలోమీటర్ల ప్రయాణం.

 ఈ కారులతో శబ్ద కాలుష్యానికి చెక్ 

ట్రెండీ లుక్ తో ఇప్పుడున్న కారులకే పోటీ