సూర్యభగవానునికి అర్ఘ్యం సమర్పించేవారు బ్రహ్మ ముహూర్తంలో నిద్రలేచి స్నానం చేసిన తర్వాత శుభ్రమైన, ఉతికిన బట్టలు ధరించాలి

అనంతరం సూర్యభగవానునికి అర్ఘ్యం సమర్పిస్తే జీవితంలో డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదని చెబుతారు 

నీటిని అర్ఘ్యంగా సమర్పించి మూడుసార్లు ప్రదక్షిణలు చేసి, ఆపై భూమి పాదాలను తాకి, ఓం సూర్యాయ నమః అనే మంత్రాన్ని జపించాలి

ఎల్లప్పుడూ ఉదయించే సూర్యునికి అర్ఘ్యం ఇవ్వడం  విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది

సూర్యునికి అర్ఘ్యం అర్పిస్తున్నప్పుడు, మీ రెండు చేతులను తలపై ఉంచుకోవాలి

సూర్యభగవానునికి నీటిని అర్ఘ్యంగా సమర్పించడం వలన నవగ్రహాల అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది

ఎరుపు రంగు బట్టలు ధరించి సూర్య భగవానుడికి నీటిని అర్ఘ్యంగా సమర్పించడం పవిత్రంగా భావిస్తారు

ఉదయం సూర్యునికి నీటిని అర్ఘ్యం ఇవ్వడం వలన మంచి ఫలితం వస్తుందని నమ్మకం