భగవంతుడికి పూజకు 5పాత్రలను ఎందుకు ఉపయోగించాలో తెలుసా..