ప్రతి రోజూ  వ్యాయామం చేయడం

సరిపడ, నాణ్యమైన నిద్ర

ఫోన్‌కు కేటాయించే సమయాన్ని తగ్గించడం

నోటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి

పోషకాలు ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి