బంగాళదుంపల రసం టాన్ తొలగిండానికి సహయపడుతుంది. 

బంగాళదుంపల రసం టాన్ తొలగిండానికి సహయపడుతుంది.

ఆ రసాన్ని చర్మంపై అప్లై చేసి 10 నిమిషాలు వెయిట్ చేయాలి.

ఆ తర్వాత చర్మాన్ని చల్లటి నీటితో శుభ్రం చేయాలి.

ఆ తర్వాత చర్మాన్ని చల్లటి నీటితో శుభ్రం చేయాలి.