గతాన్ని  మర్చిపోండి.

ఇతరులు మీ గురించి  ఏమనుకుంటున్నారనే ఆలోచన వదిలేయండి.

ప్రస్తుతంలో  జీవించండి.

భావోద్వేగాలను  కంట్రోల్ చేసుకోండి.

 ప్రతీ సమస్యకు ఒక  పరిష్కారం  ఉంటుందని మర్చిపోకండి