వైశాఖ మాసంలో ఎరుపు-తెలుపు సంప్రదాయం చీరలు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. వేసవి కాలంలో తేలికపాటి సాంప్రదాయ చీరలు కట్టడం బెస్ట్.

మీరు కటన్ సిల్క్ చీరలు కొనుగోలు చేయవచ్చు.

గద్వాల పట్టు చీరలు ఈ సీజన్‌లో చాలా ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇలా ఆకుపచ్చ-పసుపు కలయిక ప్రత్యేక ఆకర్శనగా ఉంటుంది.

బాందిని పట్టు చీరలు కట్టడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి

వైశాఖ మాసంలో జరిగే వేడుకల్లో గద్వాల పట్టు చీరలు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. ఇలా ఆకుపచ్చ-పసుపు కలయిక ప్రత్యేక ఆకర్శనగా ఉంటుంది.