స్వయంగా రాఖీ తయారు చేసుకోవాలనుకునే చిన్నారుల కోసం సింపుల్ చిట్కాలు

కాటన్ బడ్స్‌తో రాఖీ తయారీ డిజైన్స్ 

కాటన్ బడ్స్, పూసలు,  చైన్ తో రాఖీ 

కాటన్ బడ్స్, స్టోన్స్ తో రాఖీ 

కాటన్ బడ్స్, స్టోన్స్,  స్టోన్ చైన్ తో రాఖీ 

కాటన్ బడ్స్, పూసల చైన్, స్టోన్ చైన్ తో రాఖీ 

కాటన్ బడ్స్, చైన్, స్టోన్ తో రాఖీ