పసుపు,  కుంకుమ

 దేవుడి ప్రసాదం

 ముత్యాలను మంచంపై ఉంచకూడదు

రుద్రాక్షలు

బంగారు అభరణాలు

దేవుడి ఫొటోలు