ప్రతిరోజూ భుజంగాసనం చేయండి

మధుమేహం సమస్యలను ధనురాసనం అదుపులో ఉంచుతుంది

హలాసన్ కొంచెం కఠినమైనది.. కానీ దీనితో చాలా ప్రయోజనాలు

సులభమైన యోగా ఈ తాడాసనం..

పక్షి ఆసనం సహాయపడుతుంది