ఆస్తమాను తగ్గిస్తుంది

నోటిపూత నుంచి ఉపశమనం 

 నోటి దుర్వాసన దూరం చేస్తుంది

వాంతులు రాకుండా చేస్తుంది

 నోటి దుర్వాసన దూరం చేస్తుంది