గూగుల్‌ పిక్సెల్‌  6ఏ

ధర  రూ. రూ. 34,700

 గూగుల్‌ పిక్సెల్‌ 7

గూగుల్‌ పిక్సెల్‌ వాచ్‌

 గూగుల్‌ పిక్సెల్‌ ట్యాబ్లెట్‌

 గూగుల్‌ పిక్సెల్ ‌ బడ్స్‌ ప్రో