విరూపాక్ష (2023)

మసుద (2022)

భాగమతి  (2018)

ఆనందో బ్రహ్మ (2017)

రాజు గారి గది (2015)

అవును  (2015)

నాగవల్లి (2010)

మంత్ర  (2010)

అరుంధతి (2009)

రక్ష  (2008)