నువ్వు ఎపుడు నీ గెలుపు కోసం పరిగెత్తు, ఒకరి ఓటమి కోసం కాదు. ఒదించాలనుకున్న వాడు ఎపుడు వెనకనే ఉంటాడు. గెలవాలని అన్కునే వాడు ఎపుడు గెలుస్తూ ఉంటాడు

ప్రేమంటే కలసి ఉండదాం కాదు దూరని కూడా దెగ్గరగా ఫీల్ అవడం

నాది అనే ఫీలింగ్ !! అది కొంటె రాదు వస్తే పోదు

కన్నీలు మనకు వస్తే కష్టం అవుతుంది అదే మనకోసం వస్తే ప్రేమ అవుతుంది

ప్రేమ పుట్టానికి ఒక క్షణం చాలు. కని ప్రేమ చచ్చిపోవటానికి ఒక జీవితం కూడా సరిపోదు

ఒకడి లైఫ్ ఇంకోకడికి లైట్ గానే ఉంటుంది.. కానీ ఎవడి లైఫ్ వాడికి బరువుగా ఉంటుంది

బ్రేకప్ చెప్పాలనిపిస్తే అది ప్రేమ కాదు. నిజమైన ప్రేమకి ఎప్పటికి బ్రేకప్ అవ్వదు

ఇండియా చూడటానికి ఎలా ఉన్నా, బ్రతకడానికి బాగుంటుంది