రెండు ప్రభుత్వ బ్యాంకులను ప్రైవేటీకరణ -కేంద్రం

కేంద్రం నిర్ణయంపై బ్యాంకు ఉద్యోగులు వ్యతిరేకం

మార్చి 15, 16 తేదీలలో బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మే

 4 ఏళ్లలో 14 బ్యాంకులు ప్రైవేటీకరణ చేసిన కేంద్రం.