సంవత్సరం మొత్తానికి సరిపడా ఆహారాన్ని వేసవిలోనే సేకరించుకొని, భద్రపరుచుకుంటాయి.

శక్తివంచన లేకుండా శ్రమించి, తనకు చేతనైనంత తిండిని సమకూర్చుకుంటుంది.

శక్తివంచన లేకుండా శ్రమించడం వాటి నైజం

ఎంత కష్టమొచ్చినా కలిసి ఉంటాయి

ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా కలిసి తీసుకుంటాయి

కలిసికట్టుగా జీవించడంలో, పనులను విభజించుకోవడంలో చీమలను మించినవి లేవు