కేన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్‏లో మెరిసిన మిల్కీబ్యూటీ.. 

తమన్నా నయా లుక్కులో ఆశ్చర్యపరిచింది. 

బ్లాక్, వైట్ డిజైనర్ ఫ్రాక్ లో మిల్కీబ్యూటీ. 

బ్లాక్, వైట్ డిజైనర్ ఫ్రాక్ లో మిల్కీబ్యూటీ. 

తమన్నా నయా లుక్కులో ఆశ్చర్యపరిచింది. 

బ్లాక్, వైట్ డిజైనర్ ఫ్రాక్ లో మిల్కీబ్యూటీ. 

తమన్నా న్యూలుక్ అదుర్స్. 

తమన్నా న్యూలుక్ అదుర్స్.