మాయాబజార్ (1957)

దీపావళి (1960)

శ్రీ కృష్ణార్జున యుద్ధం (1963)

శ్రీ కృష్ణ పాండవీయం (1966)

శ్రీ కృష్ణ తులాభారం (1966)

శ్రీ కృష్ణావతారం (1967)

శ్రీ కృష్ణ విజయం (1970)

శ్రీ కృష్ణ సత్య (1971)

శ్రీ కృష్ణాంజనేయ యుద్ధం (1972)

దాన వీర శూర కర్ణ (1977)