వింత రోగానికి మందేది? ఏక్షణంలో ఏం జరుగుతోందననే ఆందళన కలవర పరుస్తుంది

పూళ్లలో పొలం పనులకు వచ్చిన వాళ్లు కుప్ప కూలి పోతున్నారు. ఏక్షణంలో ఏం జరుగుతోందననే ఆందళన కలవర పరుస్తుంది.

  • Pardhasaradhi Peri
  • Publish Date - 1:40 pm, Wed, 20 January 21
వింత రోగానికి మందేది? ఏక్షణంలో ఏం జరుగుతోందననే ఆందళన కలవర పరుస్తుంది