వరదలో కొట్టుకుపోయిన ట్రాక్టర్… డ్రైవర్ ను రక్షించిన స్థానికులు

Floods in Madhya Pradesh, వరదలో కొట్టుకుపోయిన ట్రాక్టర్… డ్రైవర్ ను రక్షించిన స్థానికులు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *