ఉద్యోగాలు తీసే అధికారం ప్రభుత్వానికి లేదు

The government does not have the authority to take jobs, ఉద్యోగాలు తీసే అధికారం ప్రభుత్వానికి లేదు
The government does not have the authority to take jobs, ఉద్యోగాలు తీసే అధికారం ప్రభుత్వానికి లేదు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *