డాలస్‌లో ఘనంగా రేడియో సురభి వార్షికోత్సవం..

డాలస్‌లో రేడియో సురభి తొలి వార్షికోత్సవం జరుపుకుంది. వారాంతపు కార్యక్రమాల ద్వారా తెలుగువారికి సుపరిచితం రేడియో సురభి. తెలుగు భాష, సంస్కృతిని తొలి తరం తెలుగు పిల్లల్లో పెంచుతోన్న రేడియో సురభి విశేషాలు చూద్దాం. ఈ కింది వీడియోను క్లిక్ చేయండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

డాలస్‌లో ఘనంగా రేడియో సురభి వార్షికోత్సవం..

డాలస్‌లో రేడియో సురభి తొలి వార్షికోత్సవం జరుపుకుంది. వారాంతపు కార్యక్రమాల ద్వారా తెలుగువారికి సుపరిచితం రేడియో సురభి. తెలుగు భాష, సంస్కృతిని తొలి తరం తెలుగు పిల్లల్లో పెంచుతోన్న రేడియో సురభి విశేషాలు చూద్దాం. ఈ కింది వీడియోను క్లిక్ చేయండి.