ముఖ్యమంత్రి భార్యతో సూపర్ స్టార్ వైఫ్ భేటీ..! ఎందుకంటే..?