ఏపీలో ఇక నుంచి 13 జిల్లాలు కాదు.. 25 జిల్లాలు!

పోలీసులు రిటైరైనా వదిలిపెట్టే ప్రసక్తేలేదు: చంద్రబాబు