విజయ నిర్మల ఇంట్లో వైఎస్ ఫొటో.. జగన్ ఆశ్చర్యం..!

ప్రారంభమైన విజయనిర్మల ‘అంతిమ యాత్ర’

విజయనిర్మల భౌతిక కాయానికి ఏపీ సీఎం నివాళి..