బ్రెగ్జిట్‌ ఒప్పందానికి బ్రిటన్‌ పార్లమెంట్‌ ఆమోదం

భారత్, ఆసీస్ మ్యాచ్‌లో మాల్యా