హీరోగార్ని పడేసి పకపకా నవ్వింది.. ఎవరా చిన్నది ?

షార్క్ నోట్లో హుక్…. తీసేశారు..బ్రేవ్ స్విమ్మర్స్