వీళ్లందరి గురించి వింటుంటే.. లేచి వెళ్లిపోవాలనిపించింది: విజయ్

నవ నక్షత్ర సన్మానం.. ఆదర్శంగా ఉంది: చిరంజీవి