వీళ్లందరి గురించి వింటుంటే.. లేచి వెళ్లిపోవాలనిపించింది: విజయ్

టీవీ9 నవ నక్షత్ర అవార్డ్స్.. అతిథిలు వీరే!