పెద్ద పేగు కేన్సర్ ను గుర్తించే మినీరోబో.. ఫలించిన లండన్ సైంటిస్టుల కృషి