పాస్టర్లకు జీతాలిస్తారా? తమాషా చేస్తున్నారా అంటున్న వీర్రాజు