డ్రైవింగ్‌లో ఓవర్‌‌యాక్షన్.. నటి సంజనకు పోలీస్ నోటీస్!