చలాన్లు కట్టని మంత్రులు.. ట్రాఫిక్ పోలీసుల ఇక్కట్లు..